Денес во СУГС„Шаип Јусуф“ се одржа Јавна трибина на тема „Родово-базирано насилство“ во рамки на проектот „Таа може: стекнување вештини за економска независност” кој е финансиран од Германската фондација „Weltgebetstag“.  Учество земаа ученици од 3та година, Претставник од Центарот за стручно образование, Претставник од МВР сектор за превенција, Педагогот од училиштето и Претставници од ЦСИ „Надеж“. Учениците и менторката посветено ја организирале и подготвиле трибината. Беше претставено и едукативно видео на темата. Трибината беше многу успешна, беа доделени награди и изразуваме голема благодарност и честитки! До следно видување !

Today in СУГС„Шаип Јусуф“ was organized a public tribune on theme “Gender-based violence” within the project “She can: acquire skills for economic independence” funded by the German Foundation “Weltgebetstag”. There took part students from the 3rd year, a Representative from the Centre for Vocational Education, a Representative for prevention from the Ministry of Interior , the school pedagogue and Representatives from CSI “Nadez”. The students and the mentor dedicatedly organized and prepared the tribune. Also an educational video on the topic was presented. The tribune was very successful, awards were given and we express our big gratitude and congratulations! See you next time!