Нашето училиште ги следи современите трендови за заштита од заразната болест и се грижи за здравјето на учениците и вработените. (прилог видео)
Бидете внимателни и придонесете за заедничкото здравје!