РАБОТА ВО РЕАЛНИОТ СЕКТОР ОД ОБЛАСТА НА ПРАВОТО/ АРХИВИРАЊЕТО И КАНЦЕЛАРИСКОТО РАБОТЕЊЕ и за учениците од економско-правната струка, поточно од профилот БИЗНИС АДМИНИСТРАТОР.

Дел од феријалната практика/практичната настава на нашите ученици. Благодарност до Македонско Здружение на Млади Правници МЗМП за нивната отвореност и несебичност.

Стручноста и вештините на нашите ученици се наш приоритет!