ПРОДОЛЖУВАМЕ СО СПОДЕЛУВАЊЕ НА НАШИТЕ ОПРЕМЕНИ КАБИНЕТИ – ОВОЈ ПАТ ЗА ПРОФИЛОТ КЕЛНЕР 🙂

✅Опремен и доуреден кабинет за потребите на угостителската струка – профил келнер.

✅Набавени потребни материјали, помагала и средства за потребите на стручните предмети и практичната настава.

✅ Развивањето на средината за учење и условите за работа се неизбежен дел за успешност, иновативност и примамливост на стручното образование.