Ресорт Маврово и нашето училиште потпишаа договор за соработка при реализација на практична настава и феријална пракса за учениците од образовниот профил келнер. Ресорт Маврово нуди широк спектар на хотелско-угостителски услуги, а за нашите ученици им нуди практични знаења и можности за професионален развој, платена пракса и бесплатен престој во нивните објекти надвор од Скопје. Среќни сме за успешната иницијатива за соработка, која во иднина очекуваме да вроди со воведување на дуална паралелка за потребите на оваа компанија. ВЕ ОЧЕКУВАМЕ ИЗБЕРЕТЕ ПРОФИЛ: КЕЛНЕР!Побарувано, платено и интересно!