ПРАКТИЧНО И СЛИКОВИТО ИЗУЧУВАЊЕ НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ

✅Обезбедени нагледни средства, помагала и други материјали за потребите на медицинските стручни предмети.

✅Визуаелизација скоро на сите тематски целини по предметот биологија.

✅Обезбедени потребни нагледни средства и помагала со кои е збогатена нашата лабораторија по предметите физика и хемија.

Условите за работата на наставниот кадар преку развивањето на воспитно-образовниот процес се наша задача, која со задоволство ја реализираме. #шаипјусуф