По повод Меѓународниот ден на мирот на 23.9.2022 год. се реализираа работилници и активности со јасни пораки за мирот и толеранцијата во светот, под мотото ,,Мирот е почит кон сите ″. Покрај тоа беше проследен и филм „International Day of Peace-21 September“. Активностите беа поддржани од ПДАС Меѓаши, а реализирани под менторство на професорката Музафера Кофрц.