Бобан Јовановски наставник по историја

Игор Крстевски наставник по информатика

Горан Ѓорѓиевски наставник по угостителски предмети

Весна Александрова наставник по македонски јазик

Сонита Демировска наставник по македонски јазик

Бранка Јакимовска наставник по македонски јазик

Милена М. Наумовска наставник по англиски јазик

Верица Тасева наставник по англиски јазик

Василка Настеска наставник по математика

Аница Андреевска наставник по математика

Елвиса Нуредин наставник по историја

Ѓулие Шаин наставник по граѓанско образование

Музафера Кофрц наставник по географија

Ѓорѓи Димев наставник по ликовна уметност

Весна Трајковска – Стејров наставник по спорт и спортски активности

Оливер Георгиевски наставник по спорт и спортски активности

Александар Атанасовски наставник по спорт и спортски активности

Љубица Поп-Тошева Костоска наставник по биологија

Гордана Димковска наставник по хемија

Марко Тодороски наставник по физика

Методи Тенев наставник по музичко образование

Снежана Савеска наставник по фризерство и материјали во фризерство

Мерсиха Мемеди наставник по практична настава – фризрство

Билјана Јовановска наставник по практична настава – фризрство

Мерита Умети Лесковица наставник по угостителски предмети

м-р Сузан Ш. Сулејмани наставник по економски предмети

Моника Митровски наставник по медицински предмети

Хатија Ариф наставник по медицински предмети

Зирије Арифи наставник по медицински премети

Душица Јовановска наставник по градежни предмети

Ангела Костадиновска наставник по градежни предмети

Сашо Герасимов наставник по градежни предмети

Снежана Павиќ наставник по економски предмети

Лила Ставревска наставник по економски предмети

Радмила Златевска наставник по економски предмети

Ивона Јакимовска наставник по правни предмети

Драгана Стојановска наставник по англиски јазик

м-р Оливера Димовска наставник по латински јазик