Жаклина Киранџиска
секретар
Ељмедина Шабановска
благајник