🏫 ИЗБЕРЕТЕ стручно, бидете дел од современо училиште и изучувајте тренд и современи струки.

БИДЕТЕ дел од СУГС„Шаип Јусуф“- Скопје кој ви нуди:

⚖️Економско правна и трговска струка

Профил: Бизнис администратор

Профил: Продавач (дуална паралелка)

🩺Здравствена струка

Профил: Медицинска сестра

⚙️Градежно – геодетска струка

Профил: Градежен техничар

🍹Угостителско-туристичка струка

Профил: Келнер

✂️Лични услуги:

Профил: Фризер

📂Потребни документи за упис:

Пријава за запишување, оригинални свидетелства од шесто до деветто одделение, извод од матична книга на родените и дипломи за освоени места од меѓународни и државни натпревари.

🗓 Прво електронско пријавување од 20 јуни до 25 јуни.

🗓 Второ електронско пријавување од 1 до 2 јули.

🎓ВЕ ОЧЕКУВАМЕ!

https://www.facebook.com/sugsshaipjusuf2015/videos/537480382145445