Доопремување На Нашата Библиотеката

Image 1 of 4

Ја доопремуваме нашата библиотека!
Набавени се наставни-помагала за професори и ученици – стручна литература од областа на: правото, економомијата и медицината. А, исто така се доопремивме и со потребните наслови поврзани со наставната програма по предметот македонски јазик и литература.