Нашите ученици од профилот медицинска сестра на феријална практика и практична настава во Јавната здравствена установа Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина “13 Ноември”- Скопје, Државната клиника за кардиологија и Јзу СБГА “Мајка Тереза” – Чаир.

Благодарност до професорките по практична настава и стручни медицински предмети за нивната посветеност.

Вештините и стручните знаења се приоритет на нашите ученици!