Административно-канцелариско работење – 3 година. Профил: Бизнис -администратор.
ИЗБОРНА ПОСТАПКА – СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ (симулација на избори и пресметување на мандати). Учениците формираа политички партии, изработија програми и реализираа предизборна кампања, а потоа следеше реализирање на изборите и понатамошното постапување се до доделување на мандати.
ПРАКТИЧНОТО ЗНАЕЊЕ Е ПРЕД СЕ!
ИЗБЕРЕТЕ ПРОФИЛ: БИЗНИС АДМИНИСТРАТОР
(ЕКОНОМСКО-ПРАВНА И ТРГОВСКА СТРУКА – 60 поени)
Тука започнува твојот успех! #шаипјусуф